Uncategorized

Mo dibo fun Jesu by Midnight Crew

Click Below Banner for quick download

Eyi ni eri ife Oluwa si mi
Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo
Laipe ojo mo ye mo feraku
A o ba ti gbemigbin, Oluwa o je

Hallelujah ogo ni fun Baba
Ma fijo ilu yin Olorun wa
Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye
Hallelujah f’Oba Onibuore

Mo dibo fun Jesu
Mo dibo fun Jesu
Jesu gba akoso
Aye mi dara o
Mo dibo fun Jesu
Jesu gba akoso
Aye mi dara o
Mo dibo fun Jesu

Let me tell you whom we’re dancing for………….Jesu
Eni je dodo lo n ponula……………….Jesu
Ewa wo Jesu t’o semi ire…………….. Jesu
Eri ife Oluwa simi ma re o……….. Jesu
Mo goke, mo so l’agbara Ba’mi o……Jesu
Mo lo, mo bo, mo mu’re dele…………Jesu
Ire omo, ire owo…………………………….Jesu
Ire aiku baale oro…………………………..Jesu
Let this be my offering of praise
Thank You Jesus, mo dupe mo juba o

Click Below Banner for quick download

DOWNLOAD NOW!

Mo dibo fun Jesu
Mo dibo fun Jesu
Jesu gba akoso
Aye mi dara o
Mo dibo fun Jesu
Jesu gba akoso
Aye mi dara o
Modibo fun Jesu

Mo ti rire gba, mo nilari
Mo r’ona oke gba, mo l’aluyo
That is why I’m dancing now, you see
Alleluia, ko ni tan l’enu mi

Hallelujah ogo ni fun Baba
Ma fijo ilu yin Olorun wa
Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye
Hallelujah f’Oba Onibuore

I am for Jesus
I am for Jesus
Invincible Counsellor, Miracle Worker
I am for Jesus
Invincible Counsellor, Miracle Worker
I am for Jesus

I am for Jesus
I am for Jesus
Invincible Counsellor, Miracle Worker
I am for Jesus
Invincible Counsellor, Miracle Worker
I am for Jesus

Lati ila orun titi de iwo orun o
I am for Jesus
From the rising of the sun to the going down of the same
I am for Jesus

Mo dibo fun Jesu
Mo dibo fun Jesu
Jesu gba akoso
Aye mi dara o
Mo dibo fun J-e-e-e-e-s-u-u

Featured Posts


About the author

realgeeks

Great Thinkers will rule the world, I am an Internet freak, Gospel Lover, I Love Music. You can connect with me On Instergram Prayertitus

Leave a Comment

3 − 1 =