Sarkodie feat Stonebwoy – Currency lyrics


INTRO
Huh, yeah (Magnom) yeah let’s go
tsie! Bhiim!

CHORUS
Bra na b?gye wo dollar bra na b?gye wo cedi
Nns? watsi s? me se money no be problem,
bra na b?gye wo naira

HOOK
Tell dem A we got the money
A we got the cheddar
Everywhere we go A bare top gyal a pree we e a a ah..
so mi say money money money
we don’t stop searching
dats how obidi and stonebwoy did it
e a a ah

VERSE 1
I chose to be ma own boss
Ntsi s? me sika no saa
Wo ne me nni as?m
Ma me dow (3x)
?no y? hustlerfo? ne anthem
?ny? wo na wo b?ka
Me ba? y? nnky?e
Binom fr? me paul a wamba nnt?m
Na s? mo p? s? mo de
Menim taretare f?mo de?
Joe fire go dey burn dem
Obidi me cover more nations
Rap de? ma to me bo na
Ma bob? no t?fa.
Wo hw? menim a me s? free mason
Wo nim hwee medi cedi b? dani wo dollar
Me na me p? na ma to
Me ho the best rapper
Wo tsi ase a k? na k?hye mbaa kaba
Ghanafo? y? po sa nnuama gidigidigidi
ntsi wo b?hw? na green top
Na woesi asesa colour
Wo ne sika wo se soobolo y? more healthy
3behy? mo ho nso a na mo ak?gye pepsi
?ba ?mmp? wo a dabiaa ?w? ne red sea
Nea maka yi the gals go dey vex me
But me de? ?nfa me ho
Mey? I don’t care
Bibini ?tsi nokor? na ?mmp?
Ohema bra na wo kun no ?nky?
M? hammer wo ma wo be fiili bo?ndz?

CHORUS
Bra na b?gye wo dollar
Bra na b?gye wo cedi
Nns? watsi s? me se money no
Be problem, bra na b?gye wo naira

HOOK 2
Tell dem A we got the money
A we got the cheddar
Everywhere we go A bare top gyal a pree we e a a ah..
so mi say money money money
we don’t stop searching
dats how obidi and stonebwoy did it
e a a ah

VERSE 2
Money talking
The bullshit stopping
check up inn di garage Lamborghini,chargie Parking
the poverty gone
bare shopping and tracking
family the friend dem none a dem no lacking..
see dem a wonder how we did it but we did it yow
enemy dem a no God..so dem fi leave alone
we got it and I see the envy in u
mi money bigger than u
don’t stress me
ei bwoy don’t touch me
none a dem unu Likkle money dem dont impress me..
yah yeah me
don’t come near me
see make mi sound it again mi money bigger than u

CHORUS
Bra na b?gye wo dollar
Bra na b?gye wo cedi
Nns? watsi s? me se money no
Be problem, bra na b?gye wo naira